دوران شیردهی / شیر مادر

share

مادر مبتلا به سرخجه می تواند به شیردهی ادامه دهد . در واقع به مقاومت شیرخوار کمک کرده و واکسیناسیون طبیعی براي شیرخوارش فراهم می کند.

share

مثل آبله مرغان سرخک هم می تواند در دوره جنینی و نوزادي کشنده باشد.پس توصیه می کنند تا زمانی که بیماري سرخک مادر مسري است باید مادر و کودك از هم جدا شوند تا احتمال ابتلا شیرخوار کم شود. اگر مادري 5 روز (یا کمتر) قبل از تولد نوزاد خود به سرخک مبتلا شود توصیه می شود پس از زایمان از نوزادش جدا شود. علیرغم این جدایی ممکن است نوزاد مبتلا شود.در صورت توصیه پزشک به جدایی مادر و شیرخوار، باید شیرتان را بدوشید و به شیرخوار بدهید تا آنتی باديهاي موجود درشیر به شیرخوار منتقل شود و به مقاومت و ایمنی او کمک نماید.

share

سزارین یک جراحی بزرگ شکمی است و بهبودي بعد از آن احتیاج به زمان دارد.

share

اگر باردار هستید و فرزند بزرگتري دارید که شیر می خورد، لزومی ندارد شیردهی را قطع کنید. ولی چنانچه سابقه زایمان زودرس داشته و یا درد رحمی یا خونریزي و کاهش وزن در طول بارداري دارید، این ها دلایل پزشکی براي ازشیرگیري در طول بارداري محسوب می شوند.اگر با شیردهی دچار انقباض رحمی می شوید، این انقباضات معمولاخطري براي جنین ندارد. اما در هرحال باید با پزشک مشاوره نمایید. بسته به وضعیت سلامت و احساسات مادر،سن ونیاز شیرخوار و تمایل او به شیرخوردن تصمیم می گیرند.

share

بحران ها مثل زلزله، طوفان، سیل و جنگ موجب آوارگی میلیون ها نفر و محرومیت آنان از دسترسی به غذا می گردند.در بسیاري از موارد مشکل فوري امنیت غذا با بروز بیماري هاي عفونی و با قطع برق و آب و سرویس هاي حمل زباله تشدید می شود.

share

به توصیه هاي عملی زیر توجه کنید:  در تمام مدت مرخصی زایمان شیرخوار را فقط با شیر خودتان تغذیه کنید.  پس از بازگشت به کار، دفعات شیردهی در عصر و شب را افزایش دهید.  از مرخصی ساعتی شیردهی براي تغذیه شیرخوار با شیر مادر در طول ساعت کار استفاده کنید.  شیر خود را در ساعات جدایی از شیرخوار هر 3 ساعت یک بار بدوشید. تخلیه مرتب پستان ها به افزایش شیرکمک می کند.  شیر دوشیده شده را براي تغذیه شیرخوار ذخیره کنید تا در زمان دور بودن از او با این شیر تغذیه شود. مراقب شیرخوار باید شیر دوشیده شده را با قاشق و فنجان به شیرخوار بدهد...

صفحه‌ها