دوران شیردهی / شیر مادر

share

درمان آبسه نیز شبیه ماستیت است اما ممکن است براي تخلیه چرك نیاز به شکافتن آبسه هم باشد. به طور کلی تغذیه شیرخوار با شیر مادر از پستان مبتلا منعی ندارد مگر این که آبسه به مجاري شیر سر باز کرده باشد. البته معمولا آبسه به بیرون از نسج پستان باز می شود. به طور کلی اگر آبسه پستان شکافته شود و شکاف نزدیک به نوك پستان نباشد ادامه تغذیه از پستان مبتلا بدون اشکال است اما اگر محل شکاف به نوك پستان و هاله نزدیک باشد می توانید مدت 48 تا 72 ساعت شیر آن پستان را بدوشید و دور بریزید ولی تغذیه کودك را از پستان دیگر ادامه دهید. به تغذیه شیرخوار از پستان سالم ادامه دهید و پستان آبسه دار را بدوشید.

share

وضعیت نادرست پستان گرفتن توسط شیرخوار شایع ترین علت زخم وشقاق نوك پستان است. شستشوي مکرر پستان با الکل و صابون یا استفاده از محلول ها یا کرم هایی که نوك پستان را تحریک می کنند، کشیدن پستان از دهان شیرخوار بدون قطع مکش شیرخوار از سایر علل محسوب می شوند.براي بهبود زخم و شقاق ابتدا باید علت را برطرف کرد.پس از شیردهی یک تا چند قطره شیر راروي نوك پستان بمالید تا نرم و چرب شود. در معرض هوا و نور خورشید قراردادن پستان، استفاده از گرماي خشک مثل سشوار با درجه کم روزي 3 تا 5 بار هر بار 3 تا 5 دقیقه و با فاصله حداقل 7 تا8 سانتی متر از محل شقاق، موثر و کمک کننده است.

share

درمان پیش از تولد مثل تمرینات کششی براي بیرون کشیدن نوك پستان ها کمک کننده نیست. اغلب، نوك پستان در نزدیکی زمان زایمان بدون هیچ عملی بهبود می یابد. بنابراین کمک بلافاصله پس از زایمان، یعنی زمانی که نوزاد شروع به خوردنشیر می کند، اهمیت  دارد.تماس زیاد پوست با پوست با شیرخوار برقرار کنید و به او اجازه دهید هر زمان که راغب است خودش پستان را بگیرد. گاهی قرار گرفتن شیرخوار در یک وضعیت خاص باعث میشود مکیدن پستان راحتتر باشد. مثلاً بعضی از مادران وضعیت زیر بغلی را مفید یافته اندپستان را به شکل سی انگلیسی در دست بگیرید تا گرفتن آن براي شیرخوار راحت تر شود.

share

گاهی شیرخوار نوك پستان را با حرصو ولع، در دهان می گیرد اما قادر به چسبیدن به آن و تخلیه شیر نیست و نمی داند چکار کند یا نوك پستان را با زبانش به بیرون فشار می دهد و یا مکیدن درست ندرد(مثل مکیدن سرشیشه) لذا سبب زخم نوك پستان میشود و با هر مکیدن، شیر کمتري به دست می آورد.حرکات زبان، آرواره و دهان نوزاد در موقع تغذیه از پستان مادر با مکیدن از سر شیشه متفاوت است.

share

در بسیاري از مناطق از دم کردهها و چايهاي مختلف گیاهی به منظور افزایش شیرمادر استفاده میکنند و معتقدند که برخی مواد غذایی مثل مخمر آبجو، بادام خام، شبدر و بسیاري مواد گیاهی دیگر سبب افزایش شیر میشوند ولی هنوز هیچکدام به طور علمی کاملا ثابت نشده است. اگر احساس میکنید که با خوردن بعضی مواد غذایی، شیر بیشتري تولید میکنید در صورت اطمینان از اینکه این ماده غذایی براي شما و شیرخوار خطري ندارد، مصرف آن بلامانع است چون این باورمیتواند رفلکس بازتاب جریان شیر(اکسیتوسین) را تحریک کند. اما در هر حال ضرورت مکیدن مکرر شیرخوار را فراموش نکنید

share

صور نکنید که کج خلقی و بیقراري یا کولیک شیرخوار همیشه به علت گرسنگی است. دلایل زیادي براي گریه وجود دارد که باید بررسی شوند. از جمله: گرما، کثیفی،تنهایی،دود سیگار، لباس نامناسب، نور، بیماري و غیره. شیرخوار با گریه کردن براي رفع مشکل خود که ممکن است در درون او و یا در محیط اطرافش باشد، کمک می طلبد که باید بررسی و رفع شود تعدادي از شیرخواران از هفته سوم تولد شروع به گریه هاي شامگاهی می کنند و نیاز بیشتري به آرامش، گرما و تماس بدنی دارند. بهترین وسیله آرام کردن این شیرخواران تغذیه مکرر با شیرمادر است

صفحه‌ها