دوران شیردهی / شیر مادر

share

بهترین راه براي تشخیص کفایت شیرمادر، افزایش وزن شیرخوار و ترسیم منحنی رشد او می باشد. از پزشک و کارکنان مرکز بهداشتی درمانی بخواهید که در هر بار مراجعه منحنی رشد فرزندتان را روي کارت رشد او رسم کرده و به شما توضیح دهند. 7 درصد وزن تولدشان را از دست می دهند اگر این امر در بررسی که پزشک - معمولا نوزادان در روزهاي اول تولد به مقدار 10 انجام می دهد، بدون علائم کم آبی و بیماري نوزاد باشد، طبیعی است و پس از چند روز که بین نوزادان متفاوت است (در دو و حداکثر سه هفتگی) به وزن تولد خود می رسند. سپس حدود 500 گرم(یا بیشتر) افزایش وزن در ماه مطلوب است. اما وزن

share

شیرخوار را باید برحسب تقاضایش و بطور مکرر شیر بدهید و از تنظیم بر حسب ساعت پرهیز نمایید. معمولا شیرخواران 20 -30 دقیقه را صرف علائمی می کنند که نشان می دهند آماده شیر خوردن هستند و با حرکاتی نشان می دهند که بیدار هستند. این علائم عبارتند از : حرکت کره چشم، بهم زدن پلک ها، حرکت دهان و انگشت یا دست و یا هرچیزي را به دهان می برند. وقتی شیرخوار این علائم را نشان می دهد، اجازه ندهید گریه کند و برافروخته شود گریه، جیغ زدن و کمانه زدن علامت دیررس گرسنگی است و نباید اجازه داد گرسنگی شیرخوار به این مرحله برسد. چنانچه

share

در هفته هاي اول، در هر وعده باید از هر دو پستان به شیر خوار شیر داد تا سبب تحریک تولید شیر شود. در هفته هاي بعد برحسب میل و نیاز شیر خوار می توان از یک یا هر دو پستان استفاده کرد.در این صورت باید در شیر دادن به تناوب از پستان هااستفاده شود. مثلاً اگر شیرخوار در یک وعده،از پستان چپ شروع کرده، در وعده بعدي باید از پستان راست شروع کند.ابتدا به شیر خوار فرصت دهید به مدت دلخواه به تغذیه از یک پستان ادامه دهد تا قسمت آخر شیر را که سرشار از چربی است، دریافت کند.

share

اگر به نوزاد شیر مصنوعی بوسیله بطري و سرشیشه بدهند، به دلیل متفاوت بودن نحوه مکیدن پستان با بطري به هنگام پستان گرفتن دچار سر در گمی در مکیدن و گرفتن پستان خواهد شد

صفحه‌ها