دوران شیردهی / شیر مادر

share

اگر به نوزاد شیر مصنوعی بوسیله بطري و سرشیشه بدهند، به دلیل متفاوت بودن نحوه مکیدن پستان با بطري به هنگام پستان گرفتن دچار سر در گمی در مکیدن و گرفتن پستان خواهد شد

share

کاهش دفعات تغذیه با شیرمادر و کندي افزایش وزن شیرخوار، اثر سوء بر هوش کودك،آثار زیانبار بر تکامل روانی اجتماعی و تکلم کودك، اثر سوء بر تمایل کودك براي تقلید صداها وهوشمندي او و باعث وابستگی مداوم می شود  

share

منظور از تغذیه انحصاري با شیرمادر آن است که شیرخوار در 6 ماه اول نیاز به آب، مایعات یا غذاهاي دیگر ندارد  

share

محل جراحی روی شکم شما ممکن است باعث شود که درابتدا انجام شیردهی را برایتان بسیار سخت باشد. شما باید طریقه نشستن خود را روی تخت تنظیم کنید ، یک یا دو بالش دیگر برای نگهداشتن نوزاد روی ران خود بگذارید بطوری که از محل جراحی نیز مراقبت کنید ، به یک سمت قرار بگیرید و کودک را درمقابل خود قراردهید یا با تعداد کافی از بالش سر نوزاد را به اندازه کافی که به سینه شما برسد بالا بیاورید.  

صفحه‌ها