دوره نوجوانی

share

غفلت نمودن از لثه ها به مرور زمـان سبب تضعيف آنها خواهد شد. انباشتگي باكتري ها در قسمتي كه دندانها به لثه متصل مي گردنـد، بـاعث ايجاد مشكلاتي از جمله بوي بد دهان مي شود.
 

share


•     در رفتارهای خود بيشتر دقت کنيد. ممکن است با تمسخر يک معتاد و يا صحبت کردن با لحن افراد معتاد پيام نادرستی را به فرزندتان منتقل کنيد.
•     اگر می خواهيد مانع پويايی و رشد جسم و روان فرزندانتان نشويد، از انتقاد غيرسازنده، تمسخر و شرمنده کردن آنان مخصوصاً در مقابل ديگران جداً بپرهيزيد.
•         فرزندانتان را به خاطر رفتارهای مثبت آنان تشويق کنيد.
•         در موقعيت های بحرانی، فشارها و تنش های روحی، راهنما و همراه فرزندان خود باشيد.
•         هرگز فضای خانه را متشنج نکنيد و از مشاجره و بحث های بيهوده بپرهيزيد.

share

آيا می دانيد:
10 درصد افراد کشورمان روزانه سيگار می کشند( متوسط 10 نخ روزانه به مدت 14 سال). يعنی در کشورمان، 5ميليون و300 هزار نفر سيگاری داريم و سيگار موجب 11000مرگ در سال است.

شما در برابر سلامت خود، خانواده و جامعه چه مسووليتی داريد؟
با رعايت اين توصيه ها از سلامت خود و اعضای خانواده تان، مراقبت کنيد:
کسب مهارت های زندگی، شرکت در فعاليت های اجتماعی و انجام فعاليت های جايگزين مثل ورزش مهم ترين راه های پيشگيری از استعمال دخانيات در نوجوانان وجوانان است.

چند توصيه برای والدين:

صفحه‌ها