رشد و تکامل

share

همان قدر که آن ها از نظر فیزیکی شبیه اند ، از نظر عاطفی متفاوت اند ، ودر راستای رشد موفق و محافظت فردی ، نیاز است شما آن ها را متفاوت حمایت کنید
 

share

 با روی کارآمدن تلفن های همراه و وسایل بازی هوشمند از جمله تبلت، فصل نوینی در زندگی مردم آغاز شده است؛ این ابزار با وجود داشتن فواید، مضراتی نیز دارند که خانواده ها باید آگاهی خود را نسبت به آنها بیشتر کنند
 

share

 

  • یک جوراب کوچک یا یک عروسک  انگشتی را به انگشتتان بکنید ودرحالی که جوراب را بالا و پایین میبرید اسم اورا صدا کنید. ببینید که آیا او حرکت انگشت شما را دنبال میکند. حالا انگشت خود را به صورت دایره ای بچرخانید تا شیرخوارتان انگشت شما را دنبال کند.هر بار که شیر خوارتان عروسک را دنبال میکند سعی کنید یک حرکت جدید انجام دهید

آیا او حرکت انگشت شما را دنبال میکند؟

share

  • کودکتان را جلوی یک آینه ایمن طوری قرار دهید که بتواند آن را ببیند.شروع به صحبت کنید و همزمان آینه را دق کنید تا او به آینه نگاه کند و واکنشی از خودنشان دهد مانند خندیدن یا خیره شدن یاازخودصدادرآوردن .

(آینه برای اوتحریکات مناسب بینایی را فراهم میکند.کودک شما نهایتاً انعکاس صورت خود در آینه را متوجه خواهد شد)

 

صفحه‌ها