رشد و تکامل

share

  • کودکتان را جلوی یک آینه ایمن طوری قرار دهید که بتواند آن را ببیند.شروع به صحبت کنید و همزمان آینه را دق کنید تا او به آینه نگاه کند و واکنشی از خودنشان دهد مانند خندیدن یا خیره شدن یاازخودصدادرآوردن .

(آینه برای اوتحریکات مناسب بینایی را فراهم میکند.کودک شما نهایتاً انعکاس صورت خود در آینه را متوجه خواهد شد)

 

share

پرسشنامه سنین ومراحل:
( (AGES AND STAGES QUESTIONARE:ASQ TEST:

تست  ASQ در سال های 1980 دردانشکده بهداشت دانشگاه اورگون Oregon ))آمریکا طراحی شده است. تا سال 1998 پرسشنامه تا سنین 60 ماهگی کامل شد . اولین نسخه چاپ شده رسمی پرسشنامه ASQ در سال 1995 در اختیار سرویس های بهداشتی قرار گرفت و در نیویورک ،فلوریدا، داکوتای شمالی، مینه سوتای غربی بعنوان ابزار مناسب برای غربالگری کودکان بکار گرفته شد.

share

قلب انسان از چهار حفره تشکیل شده که حفره های بالای دهلیز و حفره های پایینی بطن نام دارند. هر سمت قلب  شامل یک دهلیز  و یک بطن است. خون فوقانی و تحتانی بدن توسط وریدهای اجوف فوقانی و تحتانی به دهلیز راست ریخته می شود.سپس خون از طریق دریچه تری کوسپید به بطن راست ریخته شده و در ریه ها به گردش در می آید. خون درون ریه ها اکسیژن لازم را گرفته و از طریق چهارسیاهرگ ریوی وارد دهلیز چپ می شوند. خون از دهلیز چپ از طریق  دریچه  میترال به بطن چپ رفته وپس از انقباض بطن چپ از طریق آئورت به تمام نقاط بدن می رود .

share

ضمایر مناسب  مانند این و آن را همراه اسامی به کار می برد.
در صورتیکه  از او درخواست کنیم عروسکش را بخواباند او را در آغوش  گرفته یا روی  پا می خواباند .

صفحه‌ها