روانشناسی

share

در فرزند پروری تفاوت عمیقی میان تنبیه کردن و تربیت کردن وجود دارد. 

share

همه ما در اطرافمان کسانی را می‌شناسیم که مدام حرف می‌زنند و لحظه‌ای به شنونده توجه نمی‌کنند و حتی به او اجازه اظهارنظر نمی‌دهند. برخی فکر می‌کنند برای این که دیگران را به سمت خود جلب کنند، باید مدام صحبت کنند و متوجه نیستند بخش اصلی ارتباط کلامی با دیگران، شنیدن است نه حرف زدن.

share

ماریا مونته سوری اولین زنی بود که در ایتالیا به دانشکده پزشکی راه یافت . وی روشی را در تربیت کودک ابداع کرد که بیش از یک قرن است در بیشتر نقاط دنیا از آن استفاده می شود . 

share

 از جملات امری و تهدید بپرهیزید زیرا: الف) کم کم تاثیرش را از دست می دهد . ب) کودک اعتماد به نفسش را از دست می دهد . اگر لازم است ، عذر خواهی کنید ، به اشتباه خودتان اعتراف کنید ؛ با این کار پیش بچه عزیز می شوید و او گذشت و پذیرش خطاها را می آموزد . آرامش در محیط خانوادگی « غذای روحی » برای او است . با کمی گذشت می توان آن را به او داد . * به سوالاتش پاسخ دهید (هر چند زیاد یا بی معنی باشد). * قاطعیت به موقع بهترین کمک برای یافتن شخصیت سالم و رشد او است؛ قاطعیت به موقع ، به معنای خشونت، دیکتاتوری و زور گویی نیست .

share

• ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ برای ﮐﻮﺩﮎ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺭﺿﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﻭﯼ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻮﺩﮐﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺮﺩﻧﺪ ، ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﮑﻨﻨﺪ. • ﺑﺎﺯﯼ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎﺯﯼ: ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ . • ﺑﺎﺯﯼ ﺗﺮﮐﺎﻧﺪﻥ ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ: ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻋﻘﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ (ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ) ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ! ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺪﻩﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺘﺮﮐﺎﻥ.

share

خود کم ‌بینی را در کودکان چگونه از بین ببریم؟ راه‌های تقویت عزت‌نفس در کودک چیست؟ معمولاً خودکم‌بینی در کودکان به دلیل رویکرد غلط والدین آنهاست. خصوصيات زير در والدين، سبب خودکم‌بينی کودک می‌شود:

صفحه‌ها