سلامت فردی

share

با عبور خون از ریه ها، گلبولهای قرمز خون دی  اکسیدکربن خود را از دست میدهد و اکسیژن دریافت مینمایند
 

share

سمت راست قلب، خون وریدی بدون اکسیژن را به دستگاه گردش خون ریوی میفرستد که خون بدون اکسیژن در بافت ریه از اکسیژنی که ما تنفس میکنیم، غنی میشود. سمت چپ قلب، خون حاوی اکسیژن و مواد غذایی را به تمام قسمتهای بدن جهت مصرف میفرستد
 

share

از صبحدم لذت ببرید، به بیرون از پنجره نگاهی بیاندازید، حتی بهتر است بیرون بروید و در فضای باز چند نفس عمیق بکشید و از آرامش صبح لذت ببرید
 

صفحه‌ها