سلامت فردی

share

غفلت نمودن از لثه ها به مرور زمـان سبب تضعيف آنها خواهد شد. انباشتگي باكتري ها در قسمتي كه دندانها به لثه متصل مي گردنـد، بـاعث ايجاد مشكلاتي از جمله بوي بد دهان مي شود.
 

share

ليپوپروتئين هاي غير معمول
افزايش ليپوپروتئين در خون،  نه تنها با غلظت هاي بالاي ليپوپروتئين هاي غير معمول  بلکه با حضور بتا  VLDL غير نرمال نيز شناخته مي شود.
كه بطور معمول با dyslipoproteinemia ( هيپر ليپوپروتئينمي تيپ III) نيز شناخته مي شود،  حضور اين ليپوپروتئين با  Dyslipoprateinemia  خانوادگي( هيپر ليپوپروتئينمي تيپ III)  شناخته شده که اينها ليپوپروتئينهاي شبيه به ذرات باقيمانده مي باشند و  فقط در مقادير بسيار اندک در افراد با چربي خون نرمال مي تواند اندازه گيري شود. ليپوپروتئين هاي غير معمول شامل ليپوپروتئينX  و ليپوپروتئين Y مي باشد.

صفحه‌ها