سلامت فردی

share

كوتريموكسازول در كودكان كمتر از 2 ماه نبايد مصرف شود. ايمني و اثر بخشي استفاده مكرر كوتريموكسازول در كودكان كمتر از 2 سال به جز عفونت Pneumocystis carinii بطور كامل مورد ارزيابي قرار نگرفته است.
 

share

از تجويز شكل تزريقي ديكلوفناك در كودكان زير 13 سال بايد جداً خودداري گردد.
 

share

تجويز فرم تزريقي پيروكسيكام به منظور كاهش تب به خصوص در كودكان  به هيچ عنوان توصيه نشده است.


 

share

 تزريق عضلاني اين دارو به عنوان ضد تب در كودكان از موارد ثابت شده مصرف اين دارو نيست.
 

صفحه‌ها