نوزادان نارس

share


بررسی وغربالگری اختلالات تکاملی


با توجه به مطالعات صورت گرفته در کشورهای دیگر و با در نظر گرفتن برنامه زمان بندی طراحی شده و بر اساس پرسشنامه های خاصی که توسط والدین تکمیل می شود ، لازم است  بررسی روند تکاملی شیر خواران بویژه نوزادان نارس صورت  گیرد و در صورت وجود هر گونه اختلال تکاملی ، شیر خوار به متخصص مربوطه ارجاع میشود

share


پیگیریهای بعد از ترخیص


1- معاينه چشم (آسیب شبکیه) :


در نوزادان نارس یکی از اختلالات  مربوط به چشم میباشد که در اثر عدم تکامل طبیعی عروق خونی شبکیه در نوزادان نارس ایجاد می شود آسیب شبکیه در نوزادان نارس می تواند در نهایت به کوری بینجامد .اما خوشبختانه این بیماری قابل پیشگیری است.

share

پزشک معالج  نوزاد با توجه به شرایط نوزاد شما در مورد زمان ترخیص او تصمیم گیری خواهد کرد و آمادگی نوزاد شما برای ترخیص بستگی به این دارد که چقدر زود به دنیا آمده و عوارض و مشکلات وی در چه حدی است نوزاد شما در زمان ترخیص باید بتواند با استفاده از روش های مختلف تغذیه ای شیر بخورد .

share

• نوزادانی که از نظر بالینی ناپایدار بوده و افت و خیز اشباع اکسیژن خون دارند.
• وجود لوله های قرار داده شده درناف نوزاد و یا وجود لوله در قفسه سینه
• نوزادانی که خطر خون ریزی مغزی دارند.
• نوزادانی که داروهای قلبی ویژه مثل( وازوپرسیو واینوتروپ) دریافت می کنند.
• نوزادانی که در زیر دستگاه تهویه مکانیکی ناپدیداری تنفسی دارند.

صفحه‌ها