نوزادان نارس

share

• نوزادانی که از نظر بالینی ناپایدار بوده و افت و خیز اشباع اکسیژن خون دارند.
• وجود لوله های قرار داده شده درناف نوزاد و یا وجود لوله در قفسه سینه
• نوزادانی که خطر خون ریزی مغزی دارند.
• نوزادانی که داروهای قلبی ویژه مثل( وازوپرسیو واینوتروپ) دریافت می کنند.
• نوزادانی که در زیر دستگاه تهویه مکانیکی ناپدیداری تنفسی دارند.

share


4- مراقبت آغوشی به ثبات متابولیکی( سوخت و ساز) نوزادکمک می کند:
مطالعات نشان داده است که تماس پوست با پوست مادر ونوزاد پس از تولد باعث نگهداری قند خون نوزاد به میزان مورد نیاز او می گردد.

share

1- مراقبت آغوشی زمانهای طولانی ترهوشیاری را سبب می شود :
دوره هوشیاری به زمانی گفته می شود که چشمان نوزادباز است و به محیط اطراف واکنش نشان می دهد.
به دنبال مراقبت آغوشی مکرر، هوشیاری نوزاد بطور چشمگیری افزایش می یابد.

نوزادی که مراقبت های آغوشی متعدد را پشت سر گذاشته ، هنگامی که ازخواب بیدار می شود به دنبال صورت مادرمیگردد. او حتی ممکن است گردن خود را بچرخاند تا محل صدای مادر را پیدا یا تماس چشم به چشم را شروع کند. این پاسخ هم برای مادر و هم برای نوزاد تشویق کننده و برای برقراری ارتباط صمیمانه ضروری است.

share


4-مراقبت آغوشی وزن گیری نوزاد را سریعتر می کند:
رشد کلی نوزاد ووزن گیری وی در طول مراقبت آغوشی بهبود می یابد. در طی مراقبت آغوشی وزن گیری این نوزادان نسبت به نوزادانی که در انکوباتورنگهداری می شوند و از این مراقبت محرومند ، افزایش یافته بطوری که ممکن است حتی به 30 گرم در روز هم برسد.

صفحه‌ها