• ویدئوکست

آماده کردن نوزادان برای انتقال به خانه

دست ها مهمترين منبع انتقال ميکروبها به بدن نوزاد هستند.
بنابراين مراقبت از نوزاد همواره بايد با دستان تميز صورت گيرد

هم‌رسانی:
تصویر admin

admin