• ویدئوکست

عفونت چرکی گلو

فارنژیت یا التهاب گلو توسط عفونتهای باکتریایی مانند استرپتوکوک و یا عفونتهای ویروسی ایجاد می شود .
شایعترین علت ایجاد التهاب و درد گلو بیماریهای ویروسی است که در بسیاری از موارد جزو ویروس های
سرماخوردگی می باشند در اینجا منظور از فارنژیت، عفونت حاد چرکی گلو توسط باکتری استرپتوکوک است

تهیه و تدوین: دکتر بهزاد جدیری - فوق تخصص نوزادان
مهندس صادقپور

هم‌رسانی:
تصویر admin

admin